Pravilnik o vpisnini, članarini

PRAVILNIK O VPISNINI, ČLANARINI IN VADNINI V PLESNEM KLUBU JASMIN

1.Člen

V PK Jasmin se plačuje vpisnina, letna članarina, mesečna članarina in vadnina.

2.Člen

Vpisnina, letna članarina, mesečna članarina in vadnina se plačujejo po položnici na TRR PK Jasmin, odprt pri SKB d.d. PE Kočevje, št.: SI56 0311 3100 0383 549.

3.Člen

Višino vpisnine, letne članarine, mesečne članarine in vadnine določi Izvršni svet PKL Jasmin po potrebi.

VPISNINA

4.Člen

Vpisnino plača vsakdo, ki se vpiše v katerokoli obliko plesne aktivnosti in se ne odloči biti član PK Jasmin. Vpisnina služi za administrativne stroške in vodenje evidence.

5.Člen

Vpisnine so oproščeni vsi, ki plačujejo članarino.

LETNA ČLANARINA

6.Člen

Letna članarina je določena s sklepom izvršnega odbora PK Jasmin.

7.Člen

Letno članarino plačajo tisti člani, ki za svoje treninge ne uporabljajo prostorov PK Jasmin in vsi, ki ne plačujejo mesečne članarine za svojo plesno dejavnost, ampak se odločijo za plačevanje vadnine.

8.Člen

Letna članarina se plača najkasneje v dveh mesecih po vpisu v plesne dejavnosti v PK Jasmin.

9.Člen

Letna članarina velja za obdobje enega leta.

10.Člen

V primeru izpisa iz članstva PK Jasmin se letne članarine ne vrača.

MESEČNA ČLANARINA

11.Člen

Mesečna članarina je obvezna za vse člane športnih skupin, ki za treninge uporabljajo prostore PK Jasmin.

12.Člen

Kdor plačuje mesečno članarino, je oproščen vadnine.

13.Člen

Člani PK Jasmin, ki plačujejo mesečno članarino imajo številne ugodnosti, ki jih ponuja PK Jasmin, kot so:

  • 10 % popust pri članarini za več članov iz ožje družine. Sešteje se članarina vseh članov iste družine in odšteje 10% od skupnega zneska;
  • brezplačna uporaba dvorane PK Jasmin za vadbo plesa, če je prosta (mladoletni člani lahko vadijo sami le ob prisotnosti polnoletne osebe);
  • brezplačna udeležba na določenih prireditvah, ki jih organizira PK Jasmin, ne velja pa to za tekmovanja;
  • druge ugodnosti, dogovorjene z vodstvom kluba.

14.Člen

V primeru dolgotrajne odsotnosti (službena pot, bolezen, poškodba) je članastvo v PK Jasmin v mirovanju, če je vodstvo kluba o tem takoj pisno obveščeno.

15.Člen

Odjava iz članstva v PK Jasmin mora biti pisno sporočena vodstvu kluba najkasneje do 5. v mesecu, sicer se obračuna celotna mesečna članarina.

Predsednica Plesnega kluba Jasmin:
Mag. Karmen Arko

Kočevje, 1.1.2011